ДГ 15 "Гълъбче"

Прием

В Н И М А Н И Е!
          СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА Е КРАТЪК!
ПОДГОТВЕТЕ СИ ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Чл. 32. Записване на децата в първа възрастова група
Родителят/настойникът представя следните задължителни документи: - копие на удостоверение за раждане на детето; - лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.
(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI "Критерии", чл. 56.
По т. 1 (изм. с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г., изм. с Решение № 664- 8(20)/29,30.09.2021 г.) Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни - легализиран превод на документ за работа; или служебна бележка от НОИ за Нормативни актове – Община Варна стр. 6 от 17 https://varna.obshtini.bg периода на парично обезщетение за безработица;
По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;
По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза; По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;
По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и децата;
о т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето.
По т. 9 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;
 По т. 10 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;
По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за раждане на детето;
По т. 12 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно.
(4) Директорът на детската градина или упълномощеното от него лице извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел VI "Критерии". Всяко записано дете се отразява в електронната система от директора на детската градина, или упълномощено от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
(5) Ако директорът на детската градина установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани с изискуемите документи, детето отпада от класирането, няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания.

ВНИМАНИЕ! МОКЪР ПЕЧАТ НА РАБОТОДАТЕЛ  ВЪРХУ  СЛУЖЕБНАТА  БЕЛЕЖКА НЕ  Е НЕОБХОДИМ!
 
Приети деца на 25.03.2022 год
                                                Родени 2018 г. -   вх.№ 1450 / 21.03.2022 г.                                             
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат
до 16:00 часа, днес 25.03.2022 г
Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2018 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 21.03.2022 год. от 8:00 часа до четвъртък 24.03.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 25.03.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 25.03.2022 год.

 Приети деца на 25.02.2022 год
                                                Родени 2016 г. -   вх.№ 1177 / 21.02.2022 г.                                             
Всички новоприети трябва да потвърдят оставането си в детската градина и да се запишат
до 16:00 часа, днес 25.02.2022 г
 
Детска градина № 15  "Гълъбче" обявява следните свободни места :
Деца родени 2016 година - 1 място
Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във входящия дневник за кореспонденция.
Приемането на заявления ще бъде от понеделник 21.02.2022 год. от 8:00 часа до четвъртък 24.02.2022 год. до 16:30 часа.
Обявяването на приетите деца - петък 25.02.2022 год. до 10:00 часа.
Записване на приетите деца до 16:30 часа на 25.02.2022 год.