ДГ 15 "Гълъбче"

Приоритети

Децата на 4 години - на задължително предучилищно образование !
 • Гарантиране отворения характер на образованито в детството, равен шанс и прогресивно развитие на всички деца;
 • Усъвършенстване на обучението и възпитанието в съответствие с предизвикателствата на новото време и изискванията на бъдещето;
 • Използване на разнообразни стратегии за обучение с цел стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище;
 • Формиране на положително отношение и изграждане на специална мотивационна, волева и нравствена готовност на децата за училище;
 • Въвеждане на децата в света на познанието чрез различни форми  на активност и използване на дигитални технологии за повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;
 • Изграждане на умения у децата да отстояват своите права и познания и да зачитат правата на другите;
 • Обогатяване на образователната среда, като условие за максимално развитие потенциала на всяко дете и неговата изява;
 • Оптимизиране на системата от здравно-профилактични дейности за укрепване на здравето и физическото развитие на децата;
 • Обединяване взаимните усилия на педагогическия екип, семейството, обществеността и специализираните институции за опазване на детството като самоценност, защита правата на детето, превенция на насилието и риска;
 • Оптимизиране системата за квалификация по отношение на резултатността и качеството на педагогическия труд;
 • Ефективно уравление на финансови, човешки и материални ресурси за развитие на детската градина и нейното утвърждаване като конкурентно способно среда за качествено отглеждане, обучение и възпотание на децата.