ДГ 15 "Гълъбче"

Мисия

Да подготви децата за прехода от семейна към училищна среда, формирайки подходящи нагласи и нова социална роля;
Да гарантира спокойствието на родителите в ежедневната им трудова дейност;
Да осигурява базисна образователна подготовка за всички деца и да формира начални способи за учене;
Да ориентира децата в общочовешките ценности;
Да осъществява подкрепа на личностното развитие и съхранява индивидуалността на всяко дете;
Да формира у децата социални умения за работа в екип и способност за адаптация в бързо променяща се
среда.
Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен педагогическите си умения.