ДГ 15 "Гълъбче"

Визия

         Детска градина „Гълъбче” да бъде нова, желана и значима за детето и родителите образователна среда, ориентирана към детето, към неговите потребности, способности и култура.
    Детска градина „Гълъбче” да бъде съвременен образователен център, територия и пространство за развитие на уменията, компетентностите и ценностите на всяко дете – инициативност, креативност, усвояване на знания и развиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и другите, мотивация за усвояване на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие през целия живот и непрекъснато самоусъвършенстване. Детска градина „Гълъбче” да бъде уютно, привлекателно, престижно и любимо масто за децата, мястото, където се формират първите знания, умения, отношения  и нагласи:
 • Нагласи за сътрудничество;
 • Нагласи за саморазвитие и самоконтрол;
 • Умения за критично мислене;
 • Способност за самостоятелно учене;
 • Проектно и изследователско учене и мислене;
 • Предприемчивост и самоинициатива;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за събиране и преработване на  информацията;
 • Отговорно отношение към ученето и мотивация за учене през целия живот;
 • Чувство за принадлежност и общностен интегритет.
         Детска градина „Гълъбче”да бъде модерен образователен център, който развива нови, актуални компетентности у своите учители и тяхната  нова професионална и социална роля на учител - учител, който стои не „пред”, а „редом”  с детето и е негов сътрудник, медиатор, съиграч, приятел, интелектуален и социален партньор - консултиращ, стимулиращ, улесняващ, подкрепящ, провокиращ, диалогичен и справедлив,лидер на промяната,която всички участващи в обучението и възпитанието на децата очаваме и сме призвани да извършим :учители, родители, деца, администрация и управление на образованието.
           Детска градина „Гълъбче” да бъде образователен център, интегриращ усилията и интересите на местната власт, родителите, НПО и другите партньори от социалната среда. Детска градина, имаща разбиране и подкрепа от родителите  и  образователните институции, имаща ангажираността на родителите за качеството, ефективността и резултатността на учебния и възпитателния процес, която да води учителите до мотивация, чувство за увереност и желание за прилагане на творчески подходи.